Blogg

WHO visar vägen mot Agenda 2030

Paneldiskussion med Jonas Frykman, Agenda 2030-delegationen, Natasha Azzopardi Muscat, EUPHA och Peter Beznec från Slovenien.

Paneldiskussion under EPH med Jonas Frykman, Agenda 2030-delegationen, Natasha Azzopardi Muscat, EUPHA och Peter Beznec från Slovenien.

Under höstlovet i Stockholm pågick den tionde European Public Health Conference med deltagare från hela Europa. Jag deltog som representant för Agenda 2030-delegationen i seminariet “The sustainability agenda: actions required to maximize impact across countries and regions” arrangerat av världshälsoorganisationen, WHO.

Vid seminariet diskuterades erfarenheter från olika länder i Europa när det gäller hur Agenda 2030 omsätts till nationell, regional och lokal kontext. Hur hälsa, jämlikhet och andra samhälleliga mål hänger ihop och är beroende av varandra och vilka konskevenser och krav det ställer när det gäller ledarskap, styrning och tvärdisciplinära angreppssätt. Den regionala nivåns roll i genomförandet stod i centrum för seminariet.

Bettina Menne från WHO presenterade deras europeiska färdplan för genomförandet av Agenda 2030 som är nära kopplat till det Europeiska policyramverket ”Health 2020” samt några exempel på genomförandet av Agenda 2030 från de 22 länderna som är medlemmar i WHO Europaregion. Vid seminariet presenterade också Catherine Weatherup från Wales deras erfarenheter av lagstiftning inom hållbar utveckling ”Well being for future generations Act 2015” som innefattar alla dimensioner av hållbar utveckling.

I samband med det efterföljande panelsamtalet beskrev jag Agenda 2030-delegationens uppdrag, analyser och slutsatser. Bland annat lyfte jag den lokala och regionala nivåns centrala roll i genomförandet av Agenda 2030 och att folkhälsofrågor är nära kopplade till flera av målen och delmålen i Agenda 2030. Jag lyfte också vikten av att medvetenhetgöra Agenda 2030 i Sverige för befolkningen och samhällsaktörer genom folkbildning samt kunskapshöjande åtgärder för offentliganställda och förtroendevalda på lokal, regional och nationell nivå.

Jonas Frykman