Blogg

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan – SKL tycker till

SKL har gått igenom Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan.

I förslaget till handlingsplan ”I riktning mot en hållbar välfärd” konstaterade Agenda 2030-delegationen att kommuner, landsting och regioner spelar en central roll i genomförandet av Agenda 2030, att engagemanget för Agenda 2030 på flera håll är stort och att det finns goda förutsättningar för ett stort genomslag för Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Relevanta delmål

Den bilden har bekräftats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har genomfört en kartläggning av hur SKL:s inriktningsdokument 2016–2019 och Agenda 2030 hänger ihop. Den visar att 93 av 169 delmål är relevanta för kommuner, landsting och regioner och därmed också för SKL.

I veckan har också SKL i en skrivelse till finansdepartementet tagit ställning till Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan. SKL välkomnar i allt väsentligt analys och förslag till genomförande. I skrivelsen lämnar SKL också en del förslag till regeringen att beakta för det fortsatta arbetet.

Bland frågor som SKL vill lyfta fram mer tydligt nämns bland annat välfärdens digitalisering, jämlik hälsa, klimatanpassning samt kultur, fritids- och idrottsfrågor. SKL välkomnar i huvudsak föreslagna åtgärder för Agenda 2030 och den regionala tillväxtpolitiken men motsätter sig förslaget att regeringen bör göra en översyn av plan- och bygglagen.

Arbetet fortsätter

SKL avslutar skrivelsen med att uttrycka att ”SKL är öppen för fortsatt dialog och samverkan med Agenda 2030-delegationen kring arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.”

För att identifiera hur stöd och vägledning för Agenda 2030 på bästa sätt kan utformas har därför Agenda 2030-delegationen påbörjat diskussioner med företrädare inom en rad områden. En återrapportering av denna dialog kommer att ske i samband med Agenda 2030-delegationens delredovisning den 1 mars 2018.

Här kan du läsa skrivelsen i sin helhet:

Skrivelse angående Handlingsplan Agenda 2030 SKL

Sekretariatet