Blogg

En studie för ökad kunskap om det lokala och regionala genomförandet

Ramböll Management Consulting har på uppdrag av Agenda 2030-delegationen genomfört en intervjustudie av genomförandet av Agenda 2030 i Ale kommun, Luleå kommun, Malmö stad, Rättviks kommun, Växjö kommun samt Region Uppsala län och Region Västernorrland. Syftet med studien har varit att dels öka kunskapen och dra lärdomar från arbetet som sker i några kommuner och regioner och dels att med hjälp av studien lyfta frågor som bidrar till att främja genomförandet av Agenda 2030 i hela landetAv studien framgår att Agenda 2030 stärker den utveckling som redan påbörjats i många kommuner och regioner med att arbeta mer processinriktat och tvärsektoriellt för att uppnå målsättningar som exempelvis hållbar utveckling.
Flera arbetar med att integrera de globala målen i ordinarie styrnings- och ledningssystem. Arbetet har i de flesta fall tagit sin utgångspunkt i en analys av de globala målen och hur kommunens verksamhet kopplar an till målen och hur det sedan påverkar deras verksamheter. En av de utmaningar som framkommit i intervjuerna är upplevelsen av bristande, samlad statlig styrning mot de globala målen. En viktig del i arbetet med Agenda 2030 är, enligt studien, att förstå hur arbetet med de globala målen förhåller sig till andra uppsättningar av styrande nationella mål (ex. miljömålen). För att underlätta styrningen av den egna verksamheten efterfrågas därför ett  förtydligande av hur de olika målen hänger ihop.
I studien framgår också att det finns olika behov av stöd från nationell nivå bland annat kunskapshöjande åtgärder, indikatorer, upphandlingsstöd samt  operativt stöd för implementering av agendan i den egna organisationen.

Intervjustudie genomförandet av Agenda 2030 i kommuner och regioner – Ramboll PDF

Sekretariatet