Blogg

Den svåra samordningen

Utifrån hur samordning i statsförvaltningens fungerar har professor Bengt Jacobson undersökt förutsättningarna för arbetet med Agenda 2030-arbetet inom Regeringskansliet. I rapporten diskuteras bl.a. Regeringskansliet förmåga har att hantera de krav på långsiktigt, samordnat handlande som aktualiseras av genomförandet av Agenda 2030. Texten beskriver Regeringskansliet som en organisation som ofta kommer på tal i diskussioner om samordning av två skäl, dels att organisationen utgör en väloljad samordningsapparat, dels att organisationen är alltför fragmenterad och svagt sammanhållen.
Bengt Jacobsson konstaterar i rapporten att möjligheten för ett sammanhållet arbete med Agenda 2030 inom Regeringskansliet finns om det dels finns en kapacitet att samordna, dels sker ett intensifierat tryck på att någonting exceptionellt faktiskt behöver göras. Rapporten är skriven på uppdrag av Agenda 2030-delegationen men slutsatserna i rapporten är författarens egna.

Rapport: Den svåra samordningen Jacobsson

Sekretariatet