Blogg

Delegationen lämnar delredovisning till regeringen

Idag lämnar delegationen över en redovisning till regeringen som bland annat visar att Sverige har ett stort antal riksdagsbundna mål som är i linje med, och i vissa fall mer ambitiösa, än målen och delmålen i Agenda 2030. Det finns höga målsättningar, men många av dessa mål kommer inte att nås med nuvarande takt. Sverige kan med andra ord inte luta sig tillbaka.

Vi har idag en ökande ojämlikhet mellan människor och mellan olika delar av vårt land. Vi ser också en ökning av livsstilsrelaterade hälsoproblem såsom välfärdssjukdomar och stress. Detta samtidigt som vår höga konsumtionsnivå bidrar till att jordens resurser förbrukas i en rasande takt och till den globala uppvärmningen av planeten som riskerar att underminera framtidens välfärd.

Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till hållbar utveckling både på hemmaplan och i världen. Men att vara ledande ställer höga krav på att skapa goda förutsättningar, fördela resurser och inte minst på att själv agera. Agenda 2030 innebär ett åtagande om en nationell ambitionshöjning och är samtidigt ett verktyg för att skapa ett hållbart Sverige till år 2030. Sverige står inför ett antal utmaningar för att kunna nå detta mål. Dessa utmaningar kräver ett kraftfullt genomförande samt en ambitiös och långsiktig politik med en tydlig nationell målbild, något som saknas idag.

I det förslag till handlingsplan som vi överlämnade till regeringen i maj 2017 presenterades en nulägesanalys som visar på ett gott utgångsläge för att skapa en hållbar välfärd. Den belyser dock även flera centrala utmaningar. Vi föreslog därför sex tematiska områden som ringar in Sveriges största utmaningar men där också de främsta möjligheterna till lösning kan hittas.  Vi presenterade även ett antal förslag om ökat stöd från regering och riksdag till den viktiga regionala och lokala nivån som ofta är motor i genomförandet.

Den långsiktiga samhällsomställning som Agenda 2030 innebär måste ha en bred politisk förankring och inte vara avhängigt vilka partier som innehar regeringsmakten. Att Sverige har många nationella riksdagsbundna mål och lagstiftning som styr arbetet och bidrar till en hållbar utveckling visar på riksdagens centrala roll i arbetet. Agenda 2030 och arbetet med en samlad nationell målbild måste därför förankras i riksdagen. Delegationen anser att en bred parlamentarisk förankring, företrädesvis med blocköverskridande överenskommelser, långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för denna omställning

Regeringen har aviserat att den kommer att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 under våren 2018. Inför detta vill delegationen uppmana regeringen att öka takten i genomförandet, påbörja arbetet med att sätta en tydlig nationell målbild samt verka för att skapa ett brett och långsiktigt politiskt ägarskap för hållbar utveckling i riksdagen

Till delredovisningen

 

Sekretariatet