Blogg

Delegationen i delegationen – FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterar Sveriges rapport.

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterar Sveriges rapport. Foto: IISD/ENB | Kiara Worth

“Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” var temat som samlade medlemsstater och 2400 olika aktörer i New York mellan den 10 och 19 juli 2017, för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF).

Mötet är FN:s årliga uppföljningsmekanism för de Globala målen, dit medlemsstater kan välja att frivilligt rapportera kring sitt genomförande av Agenda 2030. I år presenterade Sverige sin första rapport (s.k. Voluntary National Review – VNR), tillsammans med 44 andra medlemsstater.

Regeringens delegation leddes av civilminister Ardalan Shekarabi och ambassadör Kajsa B Olofsgård. I delegationen ingick även representanter från riksdagen, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, kommun, fackförbund, akademi och ungdomsrörelsen. Agenda 2030-delegationen representerades av Julius Kramer.

Första veckan ägnades åt att diskutera övergripande förutsättningar för det globala genomförandet, samt tematisk uppföljning av de mål som stod i fokus för årets HLPF:

  • Mål 1 – avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
  • Mål 2 – avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
  • Mål 3 – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • Mål 5 – uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt)
  • Mål 9 – bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
  • Mål 17 – stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Klicka här för att se Sveriges inlägg i diskussionen om multi-sektoriella perspektiv (börjar vid 2:13:40).
Klicka här för att se Sveriges inlägg vid uppföljningen av mål 5 – jämställdhet (börjar vid 2:54:44).
Klicka här för att se Sveriges inlägg vid uppföljningen av mål 14 – hav och marina resurser (börjar vid 2:13:46).

Andra veckan fokuserade på uppföljning per medlemsstat. Sveriges rapport presenterades av civilminister Ardalan Shekarabi och ett antal särskilt centrala aktörer för genomförandet. Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, berättade om näringslivets roll; Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, delade med sig av perspektiv kring det lokala genomförandet; och Björn Fondén, ungdomsrepresentant till HLPF för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, talade om ungas och civilsamhällets roll och förutsättningar. Medlemsstaternas presentationer efterföljdes av frågor från andra länder och samhällsaktörer.

Klicka här för att se Sveriges presentation (börjar vid 1:39:25, frågor från svenska civilsamhället vid 2:47:23).
Klicka här för att läsa civilministerns anförande på engelska.
Klicka här för att läsa regeringens rapport till HLPF

Utöver de formella rapporteringarna hade delegationen bilaterala möten med andra medlemsstater och aktörer för att utbyta erfarenheter kring det nationella genomförandet, och lära av hur andra länder arbetar med att inkludera samhällsaktörer i sina processer. Några av veckornas hetaste frågor var bland annat vikten av ett inkluderande genomförande där alla aktörer ges rätt förutsättningar att kunna bidra, tvärsektoriell samverkan, ungas perspektiv och deltagande, data och uppföljning, styrning och ledarskap för politisk samstämmighet, det lokala genomförandet, och folkbildning och kommunikation. Ett genomgripande tema för HLPF var principen “Leave no one behind”.

Den ministerdeklaration som antogs vid mötets slut underströk vikten av en fortsatt hög ambitionsnivå för genomförandet av Agenda 2030.

Sveriges delegation till HLPF 2017

Sveriges mångfacetterade delegation till HLPF 2017. Foto: Thomas Frostberg

Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Cecilia Chroona från UD och Julius Kramer från Agenda 2030-delegationen. Foto: IISD/ENB | Kiara Worth

Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Cecilia Chroona, sakkunnig i Agenda 2030-delegationen från UD och Julius Kramer från Agenda 2030-delegationen. Foto: IISD/ENB | Kiara Worth

 

Julius Kramer