Blogg

Budgetpropositionen 2018 och Globala målen

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sin budgetproposition för 2018 till riksdagen. I den inledande delen (finansplanen) redogör regeringen för hur finanspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling. I budgetförslagets 4000 sidor nämns Agenda 2030 drygt 200 gånger, både i finansplanen och de flesta av de 27 utgiftsområdena – nästan dubbelt upp jämfört med 2017 års budget.

Sammanfattningsvis:

Regeringen . . .

  • skriver att Sverige har ett gynnsamt utgångsläge och viktiga utmaningar i arbetet med Agenda 2030;
  • understryker att agendan ska genomföras inom ramen för ordinarie styrning och processer;
  • pekar på partnerskap mellan aktörer, lokalt genomförande och bred kunskap och medvetenhet i samhället som viktiga förutsättningar för att nå de Globala målen;
  • aviserar att de ska utforma en handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030;
  • avsätter inga särskilda medel för folkbildning för Agenda 2030.

Nedan följer ett antal särskilt relevanta iakttagelser samt utdrag ur finansplanen och budgetens utgiftsområde 2: samhällsekonomi och finansförvaltning.


Finansplanen

Finansplanen beskriver regeringens ekonomiska politik och dess förutsättningar, och sammanfattar budgetförslaget för 2018. Under rubriken “Finanspolitikens övergripande inriktning” beskrivs hur finanspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling och minskade klyftor:

“Den svenska modellen och det gröna samhällsbygget lägger grunden till ett samhälle som präglas av hållbar utveckling, högt ekonomiskt välstånd, sammanhållning, jämlikhet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Den generella och gemensamt finansierade välfärden är en central del i denna modell.”

Längre ner beskrivs arbetet med Agenda 2030:

“Sverige har kommit långt, enligt vissa studier längst, i genomförandet av agendans mål. Men flera utmaningar återstår, inte minst för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Arbetet framåt ska baseras på redan befintliga processer. Agenda 2030-delegationen har presenterat sitt förslag till nationell handlingsplan och Statistiska centralbyrån har redovisat sitt uppdrag att ta fram en nulägesrapport. Dessa utgör viktiga underlag i regeringens fortsatta arbete för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, såväl nationellt som internationellt.”

I finansplanen tas Agenda 2030 upp även under den del där miljösatsningar beskrivs. Här beskrivs det svenska miljömålssystemet som det svenska genomförandet av de miljömässiga delarna av Agenda 2030. Detta utvecklas under utgiftsområde 20 – miljö, där man beskriver kopplingarna mellan miljömålen och agendans mål och delmål.

Även under delen i finansplanen som berör internationell samverkan och utvecklingssamarbete beskrivs hur biståndet ska bidra till att genomföra målen i Agenda 2030, och hur politiken för global utveckling (PGU) är ett verktyg för detta.


Utgiftsområde 2: samhällsekonomi och finansförvaltning

Område 5 – statlig förvaltningspolitik

Under rubriken “En innovativ och samverkande statsförvaltning” redogörs för regeringens arbete med att utveckla den statliga styrningen samt det nationella genomförandet av Agenda 2030. Regeringens arbete med agendan beskrivs främst ha utförts genom kartläggningsarbete, t.ex. utifrån inkomna myndighetsrapporter samt utifrån SCB:s uppdrag som redovisades i mars, som utgör en preliminär bedömning av hur Sverige lever upp till målen utifrån de globala indikatorerna.

Vidare redogörs för att Agenda 2030-delegationen har lämnat tre redovisningar till regeringen, bl.a. förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, och att delegationens förslag bereds inom Regeringskansliet. Regeringen nämner också ramverket för nya mått på välstånd som presenterades i 2017 års vårproposition och vikten av att följa utvecklingen utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer.

Under “politikens inriktning” beskrivs att Sverige har ett gynnsamt utgångsläge, men också utmaningar framför sig såväl nationellt som internationellt i arbetet med Agenda 2030. Regeringen aviserar en ambition att utforma en övergripande och nationell handlingsplan för genomförandet av Agendan 2030.

Regeringen understryker vikten av att vidareutveckla och främja partnerskap, inte minst av tvärsektoriell karaktär:

“Samverkan mellan det privata, offentliga och idéburna samhället är en förutsättning för att nå alla mål och vidmakthållande av det stora engagemang som många delar av samhället visar.”

Om det lokala och regionala genomförandet skriver regeringen att det är viktigt att tänka globalt och agera lokalt:

“Viktigt arbete sker i kommunerna och landstingen som ansvarar för stora delar av samhällsservicen. Lokal självstyrelse skapar förutsättningar att hitta lokalt och regionalt anpassade lösningar i balansen mellan ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.”

Regeringens pekar särskilt på vikten av bred kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling i samhället, men avsätter trots det inga särskilda medel i budgeten till folkbildande insatser för Agenda 2030:

“En viktig förutsättning för genomförandet av Agenda 2030 är att det där finns en bred kunskap om agendans mål och syfte och en medvetenhet om vikten av ett hållbart samhälle. Kommunikativa insatser på olika nivåer är prioriterat.”

Slutligen beskrivs regeringens ambition för uppföljning, och avsikten att ta fram nationella svenska indikatorer för agendans mål (uppdrag till SCB), liksom ett uppföljningssystem:

“Regeringen kommer även fortsättningsvis aktivt följa upp, dokumentera och rapportera hur arbetet med att genomföra agendan fortlöper samt bidra aktivt till det internationella uppföljningssystem som har etablerats för agendan och de globala målen”.


Läs mer:

Regeringens sida om budgetpropositionen för 2018: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-2017181/

Regeringens sammanfattning – “Budgeten på fem minuter”:
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/budgeten-for-2018-pa-fem-minuter/

Regeringens hemsida om Agenda 2030:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

 

Sekretariatet