Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Mandatet löpte fram till mars 2019.

Delegationen har haft i uppdrag att:

  • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  • främja informations- och kunskapsspridning,
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.
Förankring och dialog

Förankring och gemensamt ägandeskap, brett deltagande och dialog är centrala delar av delegationens uppdrag. Delegationens arbete sker därför i nära samråd med samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, näringslivet och civilsamhället. För långsiktigheten i agendans genomförande spelar också riksdagen en viktig roll i genomförandet. Barn och ungas perspektiv, deltagande och ägandeskap är också centralt i arbetet för hållbar utveckling.

Uppdraget redovisades enligt följande:

  • 1 november 2016: Delegationen lämnade in sin första delredovisning. Läs delredovisningen >
  • 1 mars 2017: Delegationen lämnade sin delredovisning med förslag till åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning. Läs delredovisningen >
  • 31 maj 2017: Delegationen lämnade en nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Läs rapporten >
  • 1 mars 2018: Delegationen lämnade in en delredovisning med förslag till kompletterande åtgärder.
  • 11 mars 2019: Slutredovisning med förslag på hur arbetet fortsatt ska bedrivas.

Delegationens uppdrag i sin helhet framgår av direktiv 2016:18 med tillägg enligt direktiv 2017:8.

Tilläggsdirektiv