Blogg

Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid

Idag är jag i Umeå för att tala vid den nationella konferensen i Mötesplats social hållbarhet (samarbete mellan SKL och Folkhälsomyndigheten). Konferensen har rubriken ”Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid” och handlar om hur vi ska nå framgång och förverkliga de Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030), stärka tillit och förtroende i samhället och hur vi kan mäta att samhällsutvecklingen går i en mer socialt hållbar riktning.

För mig är det viktigt att våra samhällen är hållbara och att vi som människor strävar efter att vilja varandra väl. Tillit och förtroende grundlägger enligt min uppfattning förutsättningar för vår hållbara utveckling.

Delegationens handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 benämns ”I riktning mot en hållbar välfärd”. I vårt förslag har vi konstaterat att Sverige har goda förutsättningar att nå upp till målen i Agenda 2030 vad gäller merparten av målen men att det finns stora utmaningar som behöver åtgärdas inom samtliga 17 mål. Vi behöver utveckla en hållbar välfärd som tar sig an ojämlikhet, urbanisering och demografisk utveckling. Vi behöver agera mer aktivt för att nå upp till mål som satts inom miljö- och klimatområdet och vi behöver agera mer hållbart i förhållande till vår omvärld. Vi föreslår därför ett antal prioriterade områden samt flertalet åtgärder som vi vill att regeringen ska vidta för att de Globala målen ska få genomslag i Sverige. Vårt förslag ska kompletteras tills vårt arbete avslutas i mars 2019.

En av de bärande pelarna för genomförandet handlar om allas våra aktiva val där våra beteenden grundlägger våra förutsättningar att lyckas skapa en hållbar värld. Enligt min uppfattning är ledarskap en dimension som är synnerligen betydande i avseendet att ledares medvetna val och beslut grundlägger förutsättningar för hållbar välfärd. För mig handlar ledarskap om att våga fatta medvetna och långsiktiga beslut i en strävan för det som är bäst för världen framför att göra sig själv bäst i världen.

Agenda 2030-delegationen har genomfört flertalet möten, dialoger och konsultationer med kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, civilsamhället, näringslivet med flera i syfte att fånga in behov och önskemål när det gäller Agenda 2030. Det har varit mycket inspirerande och givande för mig att medverka vid dessa möten. Det känns därför viktigt för mig att presentera och diskutera vårt förslag till handlingsplan under Mötesplats social hållbarhet eftersom det är ett forum som handlar om att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt och då det är öppet för alla samhällsaktörer som vill engagera sig för ett hållbart samhälle.

 

Ida Texell