Blogg

Kunskap och information nyckel för att genomföra Agenda 2030

Parul och Ardalan

Parul Sharma och civilminister Ardalan Shekarabi

Ett av delegationens uppdrag är att ge förslag på åtgärder som vi bedömer att regeringen behöver vidta för att främja informations- och kunskapsspridning. Därför har vi i samband med de dialoger och möten som genomförts med en mängd olika aktörer under de senaste sex månaderna även diskuterat kommunikationsbehov. En återkommande synpunkt är att det idag är svårt att få en samlad bild av Sveriges arbete med Agenda 2030.

En nyckel för arbetet med att genomföra agendan är att det finns god kunskap bland såväl allmänheten som de olika samhällsaktörerna om agendan och vad den innebär. Därför behövs kommunikation som informerar, engagerar och leder till att såväl organisationer som individer agerar. Detta är ett långsiktigt arbete som, liksom arbetet med agendan i stort, behöver sträcka sig över flera år för att uppnå den samhällsförändring agendan faktiskt syftar till. Delegationen kan därför konstatera att det finns behov av generell information, kunskapshöjande insatser och verktyg.

I den delrapport som delegationen presenterar idag föreslår vi därför att regeringen så snart som möjligt initierar två långsiktiga kommunikationsinsatser:

  • En väg in – en nationell kommunikationsplattform
  • En nationell folkbildningskampanj om Agenda 2030

Kommunikationsplattformen ger en helhetsbild och ökar också transparensen i arbetet, eftersom både enskilda medborgare och samhällsaktörer kan se hur de kan bidra och även följa med utvecklingen. En avgörande fråga är också att den stora majoritet av Sveriges befolkning som ännu inte känner till Agenda 2030 informeras och engageras – för detta anser delegationen att det behövs ett proaktivt arbete i form av en folkbildningskampanj. Det kommer att krävas ytterligare insatser, men delegationen anser att dessa långsiktiga åtgärder behöver initieras snarast möjligt och kommer att fungera som inramning för det fortsatta arbetet. Precis som i arbetet med framtagande av handlingsplan spelar barn- och ungdomsperspektivet en viktig roll även i kommunikationsarbetet.

I vårt arbete med att ta fram förslag till handlingsplan har delegationen etablerat goda relationer med olika samhällsaktörer. Vi föreslår därför att regeringen ger delegationen i uppdrag att genomföra de föreslagna kommunikationsåtgärderna och tilldelar resurser för detta. Igår träffade jag civilminister Ardalan Shekarabi för att ge en bild av de behov som vi ser finns och för att diskutera kommunikationens centrala roll i arbetet med Agenda 2030. Han såg fram emot att läsa de förslag som vi idag lämnar. Jag hoppas att han uppskattar det han läser och att vi får möjlighet att sätta ingång med det viktiga kommunikationsarbete som vi ser behövs.

Parul Sharma