Blogg

Kommundialoger – kunskapsinhämtning och förankring

Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många av agendans mål och delmål blir verklighet. Delegationen har därför identifierat kommundialoger som en viktig del i sitt arbete med att kartlägga var Sverige befinner sig idag i förhållande till målen samt i framtagandet av förslag till handlingsplan.

“Det är i det lokala sammanhanget som många av agendans mål och delmål blir verklighet.”

Agenda 2030-delegationen har sedan december genomfört tre kommundialoger – i Växjö, Umeå och Helsingborg. Vid dialogerna har delegationen tillsammans med den aktuella kommunen bjudit in politiker och tjänstemän från kringliggande kommuner i länet, landstinget/regionen, länsstyrelsen och andra relevanta aktörer som t.ex. universitet och högskolor. Mötena har alla samlat runt 25 personer och letts av en av delegationens ledamöter.

Vid dialogmötena har kommunerna och andra aktörer givits möjlighet att berätta om det hållbarhetsarbete som bedrivs, utbyta erfarenheter samt berätta om sin syn på arbetet framåt. Bristen på helhetssyn i den nationella styrningen, de små kommunernas utmaningar och vikten av en nationell handlingsplan som omfattar hela Sverige är exempel på frågor som diskuterats. Ytterligare möten planeras under våren – dialogen fortsätter.

Sekretariatet