Blogg

Höstens dialoger med civilsamhället

Som en del i arbetet med kartläggning och nulägesanalys bjöd Agenda 2030-delegationen in till sektorsvisa dialogmöten med civilsamhället och näringslivet under november 2016. Dialogerna var ett sätt att ge aktörerna möjlighet att redogöra för hur de ser på sina verksamheter i förhållande till målen och bidra med input till processen framåt.

Den 17 november hade flera paraplyorganisationer inom civilsamhället bjudits in till samtal om Agenda 2030 och civilsamhällets roll i genomförandet. Mötet leddes av Johanna Sandahl och Johan Hassel. Alla deltagande organisationer hade förberett underlag med fokus på hur de arbetar med Agenda 2030 och vilka mål och delmål som främst berör den egna verksamheten.

“Generationsperspektivet måste vara styrande och därmed blir barn och ungas perspektiv extra viktigt.”

Till dialogmöte nummer två, den 24 november, hade närmare 30 enskilda organisationer bjudits in. Mötet leddes av Ida Texell och Johanna Sandahl. Bland de synpunkter som framfördes nämndes t.ex. vikten av att ge civilsamhället en aktiv roll i framtagandet av förslag till åtgärder, att det är viktigt att arbeta för en allmän kunskapshöjning kring Agenda 2030 och vad den betyder i svensk kontext, att generationsperspektivet måste vara styrande och att därmed blir barn och ungas perspektiv extra viktigt. Civilsamhället lyfte även sin roll som granskare av regeringens politik och även här – liksom i näringslivsdialogerna – lyftes vikten av uppföljning och behovet av verktyg för att genomförandet ska lyckas.

Sekretariatet