Blogg

Dialog med fackföreningsrörelsen

Fackföreningarna spelar en viktig roll såväl nationellt som internationellt när det gäller genomförandet av Agenda 2030, framförallt gällande mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – men även andra mål. Delegationen bjöd därför in fackföreningarna till ett dialogmöte som ett led i arbetet att kartlägga var Sverige befinner sig idag i förhållande till målen samt i framtagandet av förslag till handlingsplan.

”Vi kan vara motparter i förhandlingar men medparter i arbetet med att förverkliga Agenda 2030”

31 januari 2017 genomförde Agenda 2030-delegationen en särskild dialog med fackföreningarna. Från delegationen medverkade Ingrid Petersson och Johanna Sandahl som tillsammans med ett 20-tal representanter från LO, SACO, TCO (och flera av deras medlemsförbund) samt Ledarna tog del av fackföreningarnas erfarenheter i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 samt diskuterade fackföreningarnas förväntningar och syn på Agenda 2030 och vägen framåt.

Vid mötet framkom att fackföreningarna redan idag bedriver ett stort arbete inom flera mål i Agenda 2030. Förutom mål 8 så uttryckte representanterna vid mötet att de redan idag är aktiva inom exempelvis mål 1 ”Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt”, mål 4 ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” samt mål 5 ”Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt” samt flera andra mål. Det framkom också att det är viktigt att ta vara på fackföreningsrörelsen som en kraft i folkbildningen när det gäller att nå ut till befolkningen genom att nå ut till sina medlemmar. Sammanfattningsvis konstaterades att en fortsatt dialog behöver föras med fackföreningsrörelsen för att genomförandet av Agenda 2030 ska nå framgång i Sverige.

 

Sekretariatet