Blogg

Agenda 2030 kräver ett modigt ledarskap

En av faktorerna som gjorde det möjligt för FN att hösten 2015 kunna fatta beslut om de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030, var att underlaget togs fram genom en bred förankringsprocess där olika sektorer och samhällsaktörer spelade en aktiv roll. Det här arbetssättet har skapat både legitimitet och ett ägandeskap bland de parter som bidrog i arbetet med att ta fram de globala målen för hållbar utveckling.

Under hösten har delegationen genomfört ett antal dialoger med näringsliv, civila samhället, kommuner, landsting, regioner, fackförbund och ungdomar. Vi har deltagit i möten och workshops med statliga myndigheter, länsstyrelser och enskilda organisationer. Den bild som vi har fått genom dessa möten är att intresset och viljan att bidra med kunskap och expertis är stor. Vi har också mött att det inom de olika samhällssektorerna pågår ett aktivt arbete med hur man på olika sätt kan bidra till hållbar utveckling och genomförandet av de globala målen. Men vi har också mött att det finns behov av att göra mer och att det behövs mer kunskap och information. Det finns många frågor kring vad målen och delmålen egentligen innebär i ett svenskt sammanhang.

“Det gäller att skapa en förståelse för att Agenda 2030 inte är en lista med mål och delmål som ska bockas av, utan snarare en fråga om förhållningssätt och en process för hur hållbarhet ska kunna integreras som en del i all verksamhet.”

En av de stora utmaningarna med genomförandet är att det i grunden handlar om en omfattande transformation av samhället, som ibland kräver modiga beslut. Det handlar lika mycket om att tänka hållbart som att göra hållbart. Det gäller att skapa en förståelse för att Agenda 2030 inte är en lista med mål och delmål som ska bockas av, utan snarare är en fråga om förhållningssätt och en process för hur hållbarhet ska kunna integreras som en del i all verksamhet. Till stor del är det en styrningsfråga där agendan måste genomsyra all politik och verksamhet, vilket kräver ett tydligt ledarskap. Ett framgångsrikt genomförande av agendan förutsätter därför att den finns förankrad i ledningen på högsta nivå och att den genomsyrar styrningen. Det här kräver ett engagerat ledarskap som tar sig an utmaningar kring långsiktighet och sektorsövergripande problem. Arbetet måste drivas framåt på alla nivåer – och en avvägning mellan de tre perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, måste göras inom ramen för alla beslut.

Detta ställer stora krav. I en värld med allt större komplexitet och stora utmaningar riskerar lösningarna att bli kortsiktiga och sökas inom snäva stuprör snarare än att försöka hitta långsiktiga och horisontella lösningar. För att genomföra agendan är det därför nödvändigt att såväl styrkedjor som värdekedjor håller ihop – från det lokala till det globala och tvärtom.

Under våren kommer delegationen fortsätta arbetet med att i en bred dialog ta sig an frågorna om styrning och ledning men också vad målen innebär i en svensk kontext. Detta tror vi är en nödvändighet för ett framgångsrikt kunna genomföra Agenda 2030.

Parul Sharma