Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre av varandra beroende perspektiv: det sociala, miljön och ekonomin. Agenda 2030 syftar alltså till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Det betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås. Som exempel är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå mål 1, att utrota extrem fattigdom, att vi också når framgång inom områdena utbildning och jämställdhet, mål 4 och 5.

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men civilminister Ardalan Shekarabi och bistånds- och klimatminister Isabella Lövin har ett särskilt ansvar för att leda arbetet. Regeringen har utsett Agenda 2030-delegationen för att stödja och stimulera det svenska arbetet, och föreslå en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande.

Agenda 2030 bygger samtidigt på att alla delar av samhället – civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas i genomförandet och aktivt jobbar mot samma mål.

FN har tagit fram 230 globala indikatorer för att följa utvecklingen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer.

Alla världens länder väljer hur ofta de vill rapportera sitt genomförande av agendan till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), som hålls i New York varje år. Sverige rapporterade vid 2017 års HLPF.

Den 1 juni 2017 överlämnade delegationen ett förslag till handlingsplan för regeringens genomförande av Agenda 2030, med ett antal åtgärdsförslag och sex identifierade prioriterade områden. Efter överlämnandet arbetar delegationen vidare enligt direktiven. Som med andra statliga utredningar hanterar regeringen de inkomna förslagen när och så som de bedömer lämpligt. I juni 2018 presenterade regeringen sin handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 som sträcker sig fram till år 2020.